bubbles slider

bulbimage

Varför misslyckas så många förändringsinitiativ?

En accelererande digitalisering och teknologisk utveckling, globalisering, regulatoriska förändringar samt förändrade kundbeteenden skapar ett stort förändringstryck på många organisationer. Det uppstår behov av att transformera sin organisation för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. En transformation är inte ett isolerat förändringsinitiativ utan en genomgripande förändring av ett företags strategi, affärsmodell, organisation, kultur eller processer. Syftet är att säkerställa en varaktig förbättring av prestation och konkurrenskraft. En transformation är en signifikant, bestående förändring med stor kraft.

Bekräftat stort behov men transformationen initieras oftast inte
De företag som missbedömt magnituden av förändringstrycket samt behovet av en skyndsam transformation är många. Konsekvenserna är inte sällan enbart att man äventyrar företagets konkurrenskraft och intjäningsförmåga utan också i värsta fall dess existens. Att det råder ett stort behov av förändring för att möta dessa nya förutsättningar torde vara allmänt känt och bekräftas av en undersökning utförd av Forbes Insight där de intervjuat ett större antal företagsledare. 86% av de tillfrågade bekräftar ett tydligt och brådskande behov av att transformera och ställa om sin organisation för att uppnå förbättrad prestation. Samtidigt medger 3 av 5 av dessa företagsledare att de inte tagit första steget för att säkerställa just detta.

Hög andel misslyckade transformationsinitiativ
Bland de företagsledare som trots allt gör ett försök att transformera sin organisation visar flertalet undersökningar att över 70% av transformationerna misslyckas och därmed helt eller delvis inte uppnår de mål som de föresatt sig. Utav de företag som initierar en större förändring så misslyckas alltså en klar majoritet.

 

"70% av transformationerna misslyckas"

 

För att påbörja en transformation krävs att man vet vart man ska. Därför behövs en väl förankrad vision av företagets framtida position samt en genomarbetad strategi hur man ska ta sig dit. Det är också avgörande att företagsledningen lyckas förankra visionen samt förklara och sälja in transformationsbehovet till organisationen. Har företagsledningen inte organisationen med sig saknas i förutsättningar för att lyckas. 

Fallgroparna är många och anledningarna till misslyckande är enligt Forbes inte entydiga. De vanligast förekommande fallgroparna tycks dock vara:

  • brister, av olika slag, i genomförandet
  • resurs- och budgetbegränsningar
  • regulatoriska och legala förändringar i omvärlden

Regulatoriska och legala förändringar ligger i de allra flesta fall utanför organisationens kontroll och är därmed svåra att påverka. Allra bäst förutsättningar att klara en transformation ges dock om det finns en infrastruktur och beredskap för transformation redan innan behovet uppstår och därmed kan faktorer utanför organisationens kontroll, såsom regulatoriska och legala, lättare hanteras. Framförhållning, beredskap och planering är av stor vikt.

Ett strukturerat och formaliserat arbetssätt säkerställer en lyckad transformation
Men det är alltså enligt Forbes i genomförandefasen som de allra flesta transformationer misslyckas, något som i allra högsta grad är möjligt att påverka. Genom att arbeta strukturerat och formaliserat så ökar chanserna till en framgångsrik transformation med varaktiga resultat. För att säkerställa detta ställer det krav på att man:

  • etablerar nödvändiga processer för såväl planering som implementation
  • formaliserar och strukturerar hanteringen av resurser och arbetsströmmar, t.ex. genom etablering av ett PMO (Project Management Office)
  • identifierar och definierar avgörande KPI:er och mätetal
  • säkerställer en kontinuerlig uppföljning och styrning av transformationen

Dessa är grundpelarna för ett framgångsrikt genomförande av en transformation. Finns det goda förutsättningar att säkerställa detta finns det troligen goda skäl att initiera din transformation och därmed väsentligt öka dina chanser att säkerställa långsiktig konkurrenskraft i en föränderlig värld.

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Telekomoperatörer sågs tidigare som framtidsföretag med stora möjligheter till tillväxt. Vid en jämförelse med andra branscher har dock operatörernas kursutveckling varit allt annat än tillfredsställande – både i Sverige och globalt. Vi går igenom ett antal områden som operatörerna behöver adressera för att lyckas med sin tillväxtresa.

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Företag behöver ställa om sina verksamheter för att möta omvärldens krav på hållbarhet är en fråga som snabbt fått hög prioritet hos företagsledare oberoende av bransch. Cirkulär ekonomi är ett arbetssätt som sätter hållbarhet och miljö i fokus, utan att prioritera ner kundvärdet och företagets lönsamhet.

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Svenska bolag kommer fortsätta att lägga stora summor på arbetet med GDPR och bör prioritera sitt fortsatta arbete för att få ut det mesta av de resurser som läggs ner. Vi ger vår syn på vad som bör ligga i fokus.