bubbles slider

bulbimage

5 megatrender inom digitalisering du bör ha koll på

I takt med att digitalisering vinner ny mark hos både etablerade företag och de snabbrörliga utmanarna, så växer även antalet inriktningar, affärsmodeller och trender. Det uppstår ett behov bland behovsfattare att på ett djupare plan förstå nyanserna och varianterna av trenderna samtidigt som man fortsatt utvecklar en täckande översiktsbild. Nedan redogör vi för fem stora trender som i dagsläget ser ut att bli alltmer centrala i digitaliseringens tidsålder:

1) Kundcentrerad utveckling – empati med kunden
Framtidens företag är de som bäst, snabbast och kostnadseffektivast kan tillgodose kundernas behov. Med ’Service Design’, användarcentrerad utveckling, sätts kunden i fokus och det handlar om att se företagets produkter och tjänster utifrån kundens snarare än företagets perspektiv. Det handlar inte bara om att kvantifiera kundernas önskemål, det handlar om att gå djupare och skapa en genuin empati bland medarbetarna för kundernas situation när de använder produkten och/eller tjänsten. Kombinerat med automation (se nedan) så blir trenden tydlig att det inte bara leder till produkter och tjänster som löser slutkundernas problem bättre, det är även så att det ekonomiska mervärdet som skapas i allt högre grad överförs till kunden. Ta exemplet med nya aktörer inom bolånemarknaden som utlovar sänkta boräntor som följd av mer transparens och en effektivare, mer användarvänlig process. En affärsmodell är att ta betalt för att flytta kunder mellan olika aktörer, men vid den resulterande prispress tillfaller det större ekonomiska värdet i slutändan bolånekunden.

2) Robotautomation – bortom de starkaste business case:n
Automation har under lång tid varit förknippad med stora, dyra satsningar där organisationer varit beroende av externt stöd eller kraftfulla prioriteringar. När automationen, både verktygen och kompetensen, blir alltmer mogen så klarar företagen att ta sig an automation mer självständigt och alltmer kostnadseffektiv. Det främsta exemplet på denna kostnadseffektiva automation är Robotic Process Automation (RPA). När automationsteknologin och kompetensen är lättillgänglig så kan man ta sig an allt mindre processer som tidigare inte skulle vara lönsamma att automatisera. Det gäller här att förstå de olika nivåerna av en digitaliserad process, se figur nedan. De flesta processerna har idag någon form av digitalt stöd, och en ”digitiserad” process utgör språngbrädan till de mer sofistikerade stöden för en digital process. Värdet av att digitisera enskilda aktiviteter ska dock inte nedvärderas, då det är ett viktigt steg för att få in data i ett digitalt format som senare behövs för att få insikter eller driva ytterligare automatisering.

Olika nivåer för digitalisering av processer:

Olika typer av data

3) Ekosystem – känn din (nya) värdekedja
Digitaliseringen börjar förändra de traditionella industribarriärerna. I takt med att existerande processer och kundresor blir digitaliserade så finns det ytterligare värden att hämta om man tittar bredare än att bara optimera sin nuvarande del av hela värdekedjan. Digitalisering har en än större potential om man kan se bortom sin nuvarande position. Genom att exempelvis erbjuda kunderna ett bredare utbud av produkter och tjänster via en gemensam portal så kommer man äga allt större andel av det totala kundgränssnittet. Man har då bättre möjligheter att differentiera sig och ligga steget före utifrån en bredare förståelse för kundernas skiftande behov. Att förstå sin roll i de nya ekosystemen handlar om att kunna identifiera nya tjänste- och affärsmodeller, dels för att se sina egna möjligheter, men i lika hög grad se nya potentiella konkurrenter och samarbetspartner. Exempel på nya ekosystem är inom transport- och bilbranschen där elektrifiering, uppkopplade sensorer, självkörande bilar och plattformar för delningsekonomi utgör ett helt nytt landskap att positionera sig inom.

4) Internet-of-things – uppkopplade saker
Uppkopplade sensorer och andra fysiska föremål, ofta benämnt Internet-of-things (IoT) kommer fortsätta skapa nya möjligheter till förbättrade produkter och tjänster. Uppkopplade sensorer i bilar möjliggör redan idag för försäkringsbolagen att erbjuda skräddarsydda försäkringar som anpassas efter individuella körvanor och riskprofiler. IoT utgör en allt större källa till data kring våra beteenden och preferenser i vår fysiska verklighet. En tydlig utveckling är att man inte bara extraherar mätvärden från enskilda föremål, för att exempelvis planera underhåll av föremålet i sig, utan även att ta in mätvärden från tusentals föremål för att möjliggöra optimering av hela fabriker, varuhus och jordbruk. För att skapa värde ur all data som genereras så behöver man koppla på databehandlingssteg och plattformar som generar insikter utifrån data. Detta kan ske i nära anslutning till det uppkopplade föremålet, s.k. Edge computing, alternativt i en central databas eller moln, för att köra centraliserade och tyngre analyser. Oavsett var databehandlingen sker så skapas ytterligare värde genom att göra denna data-analys alltmer sofistikerade och en trend som förstärker denna analys är användningen av artificiell intelligens.

5) Artificiell intelligens – lära från exempel
Den sista stora trenden vi tar upp är artificiell intelligens (AI). Det finns flera tillämpningar av AI som bygger vidare på tidigare analysavdelningars arbete för att exempelvis effektivisera leveranskedjor, identifiera nya mönster i kundbeteenden, förutse kundomsättning m.m. Men där tidigare analys-funktioner i företagen utgått ifrån strukturerad, lågdimensionell data för att se enklare mönster så kan AI-plattformar ta in ostrukturerade, högdimensionella data (ex bilder) för att lära sig mönster som tidigare inte var möjliga att identifiera. Oavsett bransch bör det enskilda företaget fördjupa sin förståelse för just det tillämpningar som ligger närmast tillhands. Parallellt med detta behöver man skapa sig en helhetförståelse för företagets existerande datatillgångar samt se över möjligheterna att komma över ytterligare data via existerande kundgränssnitt, uppkopplade produkter och via samarbetspartner. En AI-förstärkt lösning är inte bättre än den datamängd den har tillgång till, vilket gör det än viktigare att förstå företagets förmåga att samla in, lagra, dela och analysera data.

AI temp

Utmanande att hantera alla trenderna samtidigt
Seniora beslutsfattare kommer behöva ha dessa trender under noggrann uppsikt och utarbeta en egen, intern förståelse för hur de utvecklas och vilka delar som bör prioriteras för att göra företaget fortsatt relevant i den digitala tidsåldern. Den största utmaningen i många organisationer blir den kulturella omställningen och att våga göra radikala prioriteringar för att organisationen ska orka genomföra nödvändiga förändringar för att bli eller fortsätta vara konkurrenskraftiga

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Telekomoperatörer sågs tidigare som framtidsföretag med stora möjligheter till tillväxt. Vid en jämförelse med andra branscher har dock operatörernas kursutveckling varit allt annat än tillfredsställande – både i Sverige och globalt. Vi går igenom ett antal områden som operatörerna behöver adressera för att lyckas med sin tillväxtresa.

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Företag behöver ställa om sina verksamheter för att möta omvärldens krav på hållbarhet är en fråga som snabbt fått hög prioritet hos företagsledare oberoende av bransch. Cirkulär ekonomi är ett arbetssätt som sätter hållbarhet och miljö i fokus, utan att prioritera ner kundvärdet och företagets lönsamhet.

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Svenska bolag kommer fortsätta att lägga stora summor på arbetet med GDPR och bör prioritera sitt fortsatta arbete för att få ut det mesta av de resurser som läggs ner. Vi ger vår syn på vad som bör ligga i fokus.