bubbles slider

bulbimage

Storbankernas vägval i en digital värld

Storbankernas styrkor och svagheter
De etablerade universalbankerna (storbankerna) på den nordiska marknaden har flera styrkor som många av utmanarna ännu saknar. Framförallt har de ett utbrett förtroende, stor tillgång till kapital och en stor och lojal kundbas (nordiska bankkunder byter sällan bank).

Den stora mängden nya regelkrav och bankernas åldrande IT-system brukar lyftas som svagheter i relation till de mer moderna och snabbfotade utmanarna. Dock är kostsamma krav på regelefterlevnad en barriär mot mindre aktörer som inte har samma resurser eller erfarenhet av att arbeta med regelverk. Även om storbankernas IT-system är ålderstigna så har de hittills haft hög driftsäkerhet. Nya aktörer måste göra betydande investeringar för att kunna levererar motsvarande IT-stöd till sina processer och produkter. Den mest betydande svagheten hos de etablerade bankerna är, i förhållande till utmanarna, tillgången på digital kompetens. De etablerade bankerna har svårt att ställa om till en kultur som uppmuntrar snabba förändringar och effektiva arbetssätt, och de saknar också ofta förmågan att kontinuerligt ifrågasätta sina egna lösningar.

För de etablerade bankerna finns stora möjligheter att öka det digitala kundfokuset. En stor potential ligger i den stora mängd kunddata som bankerna samlat på sig över tid. Rätt använd kan denna data ge insikter som kan användas för att erbjuda anpassade tjänster, proaktivt arbeta med kundomsättning samt hitta nya marknader.

Andra områden med hög potential är fortsatt automatisering samt väl avvägda samarbeten. För att automatisera behöver bankerna ta in rätt verktyg som kan stödja allt ifrån regelstyrd automatisering till självlärande automatisering.

Väl avvägda samarbeten kommer möjliggöra en bättre kundupplevelse och ökad kundlojalitet. En tydlig trend senaste tiden har varit att tidigare utmanare istället blir samarbetspartner och ett ömsesidigt och gynnsamt utbyte kan ske.

Hoten mot de etablerade bankerna kommer fortsatt från nya regelkrav samt makroekonomisk utveckling som påverkar både privat- och företagskunder. Utmanarna kan delas in i olika kategorier, allt från fintech-startups som ofta fokuserar på en enskild tjänst eller produkt, till de så kallade neo-bankerna som erbjuder en helhet av banktjänster och som är 100 procent digitala. 

Bankernas vägval Bild 1

Fig 1. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot för de etablerade aktörerna i förhållande till utmanarna på den nordiska marknaden

 

Trender som påverkar banksektorn
De fem främsta trenderna inom digitalisering (se tidigare artikel) kommer påverka banksektorn i olika hög grad. Högst upp på agendan för beslutsfattare bör vara att utforma en tydlig strategi för hur man ska få ett högre kundfokus i de digitala kanalerna. Högt upp på agendan ser vi även satsningar på automation, skapandet av ekosystem med samarbetspartners och kompetenshöjande insatser inom AI.

Bankernas vägval Bild 2

Fig 2. Illustrativ skattning av de olika megatrendernas fokus för de etablerade bankerna

 

Hur ska storbankerna agera i det förändrade landskapet
Baserat på ovanstående nuläge och översikt av de viktigaste trenderna så blir den naturliga följdfrågan hur storbankerna ska agera. Nedan presenteras fyra strategiska vägval som bankerna står inför och som kommer att ha betydande påverkan på nödvändiga investeringar och långsiktig lönsamhet.

Bankernas vägval Bild 3

Fig 3. Bankernas vägval

 

1) Universalbank
Fortsatt universalbank som själv producerar och distribuerar hela bredden av bankprodukter. Utmaningen här blir att balansera relevans i de digitala gränssnitten med att effektivisera interna processer och regelefterlevnad. Strategin bedöms vara utmanande lönsamhetsmässigt då förändrade kundbeteenden och ny konkurrens urholkar marginalerna, samtidigt som regelefterlevnad blir alltmer kostsam.

2) Infrastrukturleverantör
En infrastrukturleverantör har ingen egen distribution gentemot slutkund utan förser andra aktörer med den underliggande produktionen under så kallad ”white label”. Förutsättningarna för denna strategi är kapacitet för en effektiv regelefterlevnad och molnbaserad infrastruktur. Vägvalet innebär små marginaler baserat på icke-unika produkter vilket i sin tur medför ett behov av stora volymer för att vara relevant och lönsam.

3) Aggregator
Aggregator-positionen är en renodlad distributör som levererar banktjänster (och närliggande produkter) baserat på ett ekosystem av partners, inklusive de renodlade infrastrukturleverantörerna. Positioneringen bygger på en förmåga att leverera överlägsna, digitala användarupplevelser med datadrivna beslutstöd till slutkunden. Omställning till en aggregator innebär stora förändringar utifrån nuvarande universalbankers produktionsapparat. För den som lyckas innebär det ett bredare produkterbjudande med högre marginaler tack vare lägre produktionskostnader och nätverkseffekter från den ökade kundbasen.

4) Hybrid
Det mest troliga övergångsstadiet är dock en hybrid där man försöker ta en position som aggregator, men med egen produktion av ett urval av produkter. Här gäller det att veta vilka produkter man ska leverera själv och vilka man köper in. Urvalsbeslutet bör ta höjd för flera faktorer såsom lönsamhet, kapital- och kostnadseffektivitet samt vilka tjänster som ger tillgång till strategiskt värdefulla data. Det gäller här att självkritiskt vara nogräknad med var man har sina relativa styrkor och svagheter. Lönsamheten kan vara jämförbar med den rena aggregatorn, så länge man är stringent med att kapitalisera på sina komparativa fördelar.

 

Framtidsutsikter
Banksektorn är en av de branscher som påverkas allra mest av digitaliseringen. Dock har bankerna i vissa avseenden höga inträdesbarriärer som skydd (t ex regelverk och tillgång till kapital). Om storbankerna klarar av att utnyttja sina styrkor samtidigt som de anpassar sig till en allt mer digital omvärld har de alla möjligheter att vara fortsatt framgångsrika och lönsamma företag. Storbankerna måste ha en tydlig strategi och plan om hur bäst förvaltar sin nuvarande position och roll eller hur de ska genomföra sin förflyttning.

De mindre bankernas möjlighet att stärka sin position på marknaden är främst genom att bli tydligare i sitt produkterbjudande, vara snabbare på att använda nya teknologier och/eller erbjuda en bättre kundresa än storbankerna.

Vinnarna kommer vara de som bäst kan exekvera på sin strategi och ta vara på alla möjligheterna som en framgångsrik digitalisering kan erbjuda.

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Telekomoperatörer sågs tidigare som framtidsföretag med stora möjligheter till tillväxt. Vid en jämförelse med andra branscher har dock operatörernas kursutveckling varit allt annat än tillfredsställande – både i Sverige och globalt. Vi går igenom ett antal områden som operatörerna behöver adressera för att lyckas med sin tillväxtresa.

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Företag behöver ställa om sina verksamheter för att möta omvärldens krav på hållbarhet är en fråga som snabbt fått hög prioritet hos företagsledare oberoende av bransch. Cirkulär ekonomi är ett arbetssätt som sätter hållbarhet och miljö i fokus, utan att prioritera ner kundvärdet och företagets lönsamhet.

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Svenska bolag kommer fortsätta att lägga stora summor på arbetet med GDPR och bör prioritera sitt fortsatta arbete för att få ut det mesta av de resurser som läggs ner. Vi ger vår syn på vad som bör ligga i fokus.