bubbles slider

bulbimage

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Att företag behöver ställa om sina verksamheter för att möta omvärldens krav på hållbarhet är en fråga som snabbt fått hög prioritet hos företagsledare oberoende av bransch. För att påskynda omställningen behöver företag noggrant planera och genomföra initiativ som både bidrar till positiva klimateffekter och samtidigt skapar värde för företaget för att ge långsiktiga konkurrensfördelar. För att säkerställa lönsam hållbar tillväxt så krävs samarbete mellan värdekedjans olika parter för att skapa nya affärsmodeller och etablera nya arbetssätt som är svåra för konkurrenter att imitera. Cirkulär ekonomi är ett koncept som används framgångsrikt av företag i flera branscher för att identifiera nya värdeerbjudanden som bidrar till ökade marginaler och minskade externa kostnader samtidigt som klimatpåverkan minskas.

Logiken för cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi bygger på att föda tillbaka förbrukade, återvunna produkter och råmaterial tillbaka in i tillverkningsflödet för antingen helt nya produkter eller renoverade produkter, dvs:

  • Produkter som är sönder eller förbrukade samlas in från kund
  • Produkterna kontrolleras och råmaterial och/eller komponenter återanvänds i tillverkning av nya produkter eller renoverade produkter. Material som kan användas i tillverkning av nya produkter kan vara t.ex. bomull och polyester inom klädindustrin eller metaller inom tillverkningsindustrin. Komponenter och beståndsdelar från insamlade produkter som kan återanvänds vid tillverkning av renoverade produkter, t.ex. i en motor kan det vara cylinderblock, vevaxel, kolvar, m.m.
  • Renoverade produkter eller nya produkter av återvunnet material säljs till kund till lägre pris men med samma garanti som en helt ny produkt.

 

Effekter från cirkulära flöden
Utöver de miljömässiga effekterna med cirkulär ekonomi såsom minskad materialanvändning, minskad energiförbrukning och minskade utsläpp så uppstår även stora fördelar i flera olika delar av värdekedjan:

Inköp och Supply chain:
Stora kostnadsbesparingar möjliggörs då mindre kvantitet av råmaterial och komponenter behöver köpas in och kostnaden för att renovera en produkt i ett optimerat flöde är lägre än att köpa in eller tillverka en ny. Dessutom minskar risken i leverantörskedjan med kontinuerlig återförsel av material och det ger en ökad stabilitet i inköpspris.
Marknad & Försäljning: Ökade produktmarginaler möjliggörs med nya värdeerbjudanden, dessutom kan produkterna i ett slutet flöde hållas borta från piratmarknaden.
Forskning & Utveckling: I ett slutet flöde så kan förbrukade produkter analyseras för att förbättra designen av nya produkter, där standardisering och modularisering är viktiga faktorer för att kunna återanvända komponenter mellan produktserier.
Kund: För kunden ges möjlighet att köpa renoverade produkter eller nytillverkade produkter av återvunnet material till ett lägre pris men med samma garantier som tidigare samtidigt som de bidrar till ett hållbart flöde.

Framgångsfaktorer för att etablera cirkulära hållbara flöden
Logiken för cirkulär ekonomi är enkel att förstå och fördelarna är många men företag står inför flera strategiska vägval och beslut längs vägen till att etablera ett optimalt, hållbart slutet flöde. För att öka chanserna att framgångsrikt introducera cirkulära flöden, i stor eller liten skala, så behöver företag göra det enkelt för kunder att returnera produkter, angripa värdekedjan ur ett holistiskt perspektiv, göra smarta val vid introduktion av produkter samt säkerställa att man arbetar tvärfunktionellt och faktabaserat.

1) Skapa incitament och gör det enkelt att återvinna
Olika mekanismer kan användas för att säkerställa återvinning från slutkund. I grunden handlar det om att göra det enkelt för kunden att returnera förbrukade produkter och att det ska vara belönande att återvinna. Inom B2C ges oftast incitament till kunden att returnera en produkt genom pant eller rabatt på nästa köp. Inom B2B så förbinder sig antingen kunden kontraktuellt att returnera produkten eller så hjälper företaget till att samla in förbrukade produkter hos kunden. För insamling av produkter och råmaterial hos kunder kan antingen befintliga återvinningsaktörer användas annars behöver en egen logistikkedja för returnering etableras. För att få till en så effektiv upphämtning som möjlig så behöver kunderna involveras för beslut om set-up såsom tunnor och containrar, upphämtning vid behov eller fast schema, etc. Om försäljning sker genom återförsäljare så spelar återförsäljarnätverket en viktig roll för insamling av förbrukade produkter. Incitamentsmodeller kopplade till mål för återvinningskvoter behöver definieras och inkluderas i avtalen med återförsäljarna.

2) Tänk om och omstrukturera värdekedjan
Företag behöver grundligt utvärdera hur returflödet av produkter och råmaterial ska hanteras i form av vilka råmaterial som återanvänds direkt till nyproduktion, om, och i så fall vilka, produkter som renoveras in-house, vilka produkter som renoveras av OEM leverantör och för vilka produkter som partnerskap ska etableras med tredjepartsleverantör för renovering.

Beroende på lokalisering av kunder och supply chain set-up med återvinningssiter, lagerpunkter, produktionssiter, distributionscenter och logistikpartners så behöver flödena optimeras både ur ett hållbarhetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv, för både returer av förbrukade produkter samt nya renoverade produkter. Olika reglerna för att samla in förbrukat material gäller i olika länder och regler och tullavgifter för att transportera ”skräp” mellan länder behöver analyseras.

3) Var smart i introduktionen av produkter
Produktportföljer behöver analyseras och produkter utvärderas och prioriteras för att hitta lämpliga kandidater att introducera i ett cirkulärt servicekoncept. Tydliga kriterier behöver definieras, t.ex. att introducera produkter/komponenter som med hög sannolikhet behöva repareras eller bytas ut under produktlivscykeln, samt att produkten/komponenten rent fysiskt ska vara möjlig att renovera. För att driva igenom ett etableringsinitiativmed med god lönsamhet bör produkterna som introduceras först även ha ett relativt högt nypris ut mot kund.

Prissättningen av renoverade produkter behöver vara fördelaktig gentemot kund för att säkerställa tillräckligt med volymer av returnerade produkter som krävs för att upprätthålla en god tillgänglighet av renoverade produkter. Eftersom det hela tiden sker förbättringar i produktkvalitet så kommer renoverade produkter sannolikt ha bättre prestanda jämfört mot originalprodukten, vilket gör att fördelaktiga garantier kan erbjudas till kund.

4) Arbeta tvärfunktionellt och mät och följ upp för att driva ständiga förbättringar
För att koordinera och optimera de operationella flödena, produktkvalitet och den cirkulära affären i stort så krävs tvärfunktionella team med representanter från berörda delar av verksamheten, såsom inköp och supply chain, produktion, forskning & utveckling och marknad & försäljning. Samtidigt som nya produkter utvärderas för införande i det cirkulära flödet så behöver den nuvarande effektiviteten monitoreras för att kontinuerligt förbättra flödet. Exempel på nyckeltal för att mäta effektivitet kan t.ex. vara antalet returnerade förbrukade produkter som krävs för att tillverka en ny/renoverad produkt samt antalet returnerade produkter i förhållande till sålda produkter.

Komplexiteten i det cirkulära flödet ökar snabbt då nya produkter introduceras, fler kunder returnerar produkter och antalet partnerskap med externa renoveringsleverantörer blir större. Detta ställer i sin tur krav på flexibla IT-lösningar för öka transparensen i värdekedjan och möjliggöra faktabaserat beslutsfattande.

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Telekomoperatörer sågs tidigare som framtidsföretag med stora möjligheter till tillväxt. Vid en jämförelse med andra branscher har dock operatörernas kursutveckling varit allt annat än tillfredsställande – både i Sverige och globalt. Vi går igenom ett antal områden som operatörerna behöver adressera för att lyckas med sin tillväxtresa.

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Företag behöver ställa om sina verksamheter för att möta omvärldens krav på hållbarhet är en fråga som snabbt fått hög prioritet hos företagsledare oberoende av bransch. Cirkulär ekonomi är ett arbetssätt som sätter hållbarhet och miljö i fokus, utan att prioritera ner kundvärdet och företagets lönsamhet.

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Svenska bolag kommer fortsätta att lägga stora summor på arbetet med GDPR och bör prioritera sitt fortsatta arbete för att få ut det mesta av de resurser som läggs ner. Vi ger vår syn på vad som bör ligga i fokus.