bubbles slider

bulbimage

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Telekomoperatörer sågs tidigare som framtidsföretag med stora möjligheter till tillväxt. Vid en jämförelse med andra branscher har dock operatörernas kursutveckling varit allt annat än tillfredsställande – både i Sverige och globalt. Detta trots väldigt goda branschförutsättningar såsom en reglerad marknad med begränsad konkurrens samt ny teknik som möjliggör både tillväxt och effektiviseringar.


Efter flera år med stadig tillväxt så har intäkterna planat ut för de flesta europeiska och amerikanska telekomoperatörer på hemmamarknaderna. Penetrationsgraden av mobil- och bredbandsabonnemang har slagit i taket och ARPU minskar t.o.m. för flera operatörer. Det finns dock operatörer som går mot strömmen och som lyckas uppnå rejäl tillväxt även i mogna marknader t.ex. T-Mobile i USA. De huvudsakliga tillväxtområdena för operatörer i mogna marknader är innehåll, datatrafik, IoT samt övriga företagstjänster.

Tillväxt inom telecom Bild 1

För att lyckas inom dess områden behöver operatörerna:

  • Innehåll - Möjliggöra mer differentierad och individualiserad bundling av tjänster
  • Datatrafik - Utveckla erbjudanden för datatrafik med prissättning baserad på andra drivare än data samt erbjuda fler service-baserade paket
  • IoT - Hitta rätt roll i eko-systemet, effektivisera partnerprocessen samt standardisera koncept för proof-of-concepts inom IoT
  • Övriga Företagstjänster - Bygga en produktportfölj baserat på sina styrkor inom nätverk och hosting-tjänster samt utveckla rådgivnings- och säljkompetens i de egna kanalerna

Innehåll
De flesta operatörer har haft en bra tillväxt från TV-abonnemang de senaste åren där de kunnat utnyttja befintlig access och kundrelation kombinerat med ny teknik kring IP-TV. Framväxten av streamingtjänster har emellertid förändrat spelplanen drastiskt för TV-operatörerna. Streamingtjänster kapar stora delar av värdekedjan för paketering och distribution samt eroderar den traditionella TV-abonnemangsmodellen. Operatörernas strategi är att förvärva eller samarbeta med innehållsleverantörer för att säkerställa fortsatt tillväxt och stärkt kundrelation. Eftersom streamingtjänsterna är frikopplad från accessen så finns det dock inte samma logik för kunden att köpa access och innehåll från samma leverantör. Det är därför svårare för operatörerna att skapa bra bundlade erbjudanden som inte bara innebär att ge bort en rabatt till kunden.

Digitaliseringen medför emellertid stor potential att kunna sälja innehåll styckvis och därigenom skapa differentierade och individualiserade erbjudanden t.ex. när det gäller sport. Genom att se över sin kundsegmentering och tydliggöra kundbehoven så finns det möjligheter för operatörerna att skapa värdeadderade erbjudanden. Operatörer behöver också adressera potentialen med annan typ av innehåll såsom t.ex. spel och VR. Detta bör också ske i kombination med en översyn av abonnemangsmodellerna för datatrafik.


Datatrafik
Intäkterna från mobil datatrafik förväntas öka 27% mellan 2019 och 2025 framförallt drivet av video (Ericsson Mobility Report - November 2019). Abonnemang med mycket eller obegränsad surf samt begränsat urval av top-up tjänster hämmar emellertid operatörernas möjligheter till ökad intjäning på datatrafiken.

Operatörerna har varit duktiga på att öka sin generella innovationsförmåga och satsat mycket på innovationshubbar och inkubatorer. När det gäller investeringar kring innovation av kärnprodukter och tjänster så verkar dock viljan vara mer begränsad. Operatörerna måste bli bättre på att kontinuerligt genomföra benchmarking studier av vad andra internationella aktörer gör samt att genomföra kund-driven innovationsutveckling för kärnprodukterna och tjänster.

De behöver t.ex. utforska möjligheterna att använda tid istället för gigabyte som bas i abonnemangstjänsterna (t.ex. antal timmar streamad video - vilket för övrigt också är mer transparent och lättförståeligt för kunden). Operatörerna behöver också experimentera mer med service-baserade paket med fokus på bl.a. social media, musik eller video. Det gäller även att utnyttja dragkraften från 5G och kombinera detta med unika tjänster för spel och TV-innehåll. Sydkoreanska SK Telekom är t.ex. framgångsrika med att ta fram specifika 5G tjänster inom bl.a. VR.

IoT
Även IoT innebär en stor potential för operatörerna både avseende B2B och B2C. 5G och edge computing medför nya möjligheter inom applikationer som är beräkningstunga och har krav på extremt låg fördröjning, t.ex. inom industriproduktion och självkörande bilar. Billigare sensorer och eSIM kommer också medverka till att det blir billigare att installera och implementera IoT-lösningar med uppsving för bl.a. smarta hem. Leverantörer kommer i större utsträckning att bygga in IoT lösningar från början i sina produkter. Det kommer innebära minskade behov av utrustningsinvesteringar för operatörerna men även en potentiell konkurrens om slutkundsrelationen med leverantörerna.

Ett avgörande strategiskt vägval för operatörerna är hur högt upp i värdekedjan de ska gå. Det har till stor del varit beroende på vilka resurser och kundrelationer som de besitter. Incumbents har traditionellt valt att gå högre upp i värdekedjan än utmanarna. Det är dock lätt att överskatta styrkan i den egna kundrelationen och varumärket. När det gäller B2B har operatörerna i bästa fall en bra relation till CIO men saknar oftast helt relation till affärsenheterna där besluten tas.

Operatörerna behöver därför bli bättre på att förstå hur de kan utnyttja eko-systemen kring IoT för att optimera lönsamhet samt kundrelation och inte bara adressera en kortsiktig intäktsökning. De behöver förstå hur de skapar kundvärde för hela ekosystemet. Handelsvaran i ett ekosystem är inte heller bara monetära medel utan även access till kunder samt åtkomst till data för att förbättra kundinsikt, produkter och tjänster. Att effektivt arbeta med kundsegmentering är också otroligt viktigt i en bransch där kundernas mognadsgrad och betalningsvilja väsentligt skiljer sig åt. Slutligen så bör de se över möjligheterna att adressera de kundernas behov av IoT-tjänster på internationell nivå.

Det gäller också att standardisera koncept för förstudier och PoC samt lyckas ta betalt för dem. Genom att ta betalt så kommer operatörerna lättare att kunna urskilja de investeringsvilliga kunderna mot de icke investeringsvilliga. Operatörerna kommer också kunna lägga tillräckligt med kraft och resurser i PoCen för att säkerställa en bra leverans. Det medför en större sannolikhet att kunden vill gå vidare med ett större projekt och skala upp affären.

Övriga företagstjänster
I tillägg till IoT så finns det ett antal företagstjänster där operatörer har bra tillväxtmöjligheter. Det är primärt i mer telekomnära tjänster som operatörerna har chans att lyckas som t.ex. nätverkstjänster och hosting-tjänster. Operatörerna har dock en utmaning i att utnyttja sin stora egna säljkanal. De har behov av att bli bättre på att utveckla standardiserade rådgivningskoncept med digitala verktyg som enkelt kan rullas ut i de egna säljkanalerna. Operatörerna behöver även införa bättre metoder och modeller för att arbeta med insiktsbaserad försäljning för att förstå kundernas behov och utmaningar. Slutligen så bör operatörerna även överväga inom vilka områden de bör arbeta med sub-brands kontra det egna varumärket.

Flera operatörer har också utvecklat egen mjukvara inom telekomrelaterade tjänster. Problemet är dock att operatörerna inte får skala på tjänsterna internationellt och då inte kan utveckla tjänsterna i takt med marknaden. Operatörerna måste investera tillräckligt med resurser för att utveckla dessa produkter/tjänster samt utveckla partnerskap internationellt för distribution och leverans. Annars ger det bättre avkastning att sälja bolagen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så finns det ett antal områden som operatörerna behöver adressera för att lyckas med sin tillväxtresa:

  • Det finns stor potential i att utnyttja egen eller partners innehållstjänster avseende t.ex. sport, spel och VR. Genom att tydliggöra kundbehov och se över kundsegmenten så finns det möjligheter för operatörerna att skapa mer differentierad och individualiserad bundling av innehålls- och kommunikationstjänster
  • Operatörerna behöver utveckla prissättningsmodeller av datatjänster baserat på andra drivare än data, erbjuda fler service-baserade paket samt möjligheter till mer värde-adderade top-up tjänster. De måste därför utveckla sin förmåga inom omvärldsbevakning samt att genomföra kunddriven erbjudandeutveckling av kärnprodukter och tjänster
  • Det finns stora möjligheter med eSim och att andra aktörer bygger in IoT sensorer i sina produkter. Operatörerna måste dra nytt av detta genom att hitta rätt roll i ekosystemet inklusive att effektivisera partnerprocessen. Dessutom behöver de standardisera koncept och ta betalt för PoC för att selektera ut rätt kunder och möjliggöra tillräckliga investeringar i leverans
  • Slutligen så behöver operatörerna bygga en företagsproduktportfölj baserat på sina styrkor inom nätverk och hosting-tjänster. De måste även lyckas utnyttja sin stora egna säljkanal genom att utveckla standardiserade rådgivningskoncept och digitala säljverktyg

Det är lättare sagt än gjort att genomföra åtgärderna ovan. Men för de operatörer som lyckas så finns det goda förutsättningar att komma tillbaka på banan och få en årlig tillväxt på 4-6% per år.

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Telekomoperatörer sågs tidigare som framtidsföretag med stora möjligheter till tillväxt. Vid en jämförelse med andra branscher har dock operatörernas kursutveckling varit allt annat än tillfredsställande – både i Sverige och globalt. Vi går igenom ett antal områden som operatörerna behöver adressera för att lyckas med sin tillväxtresa.

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Företag behöver ställa om sina verksamheter för att möta omvärldens krav på hållbarhet är en fråga som snabbt fått hög prioritet hos företagsledare oberoende av bransch. Cirkulär ekonomi är ett arbetssätt som sätter hållbarhet och miljö i fokus, utan att prioritera ner kundvärdet och företagets lönsamhet.

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Svenska bolag kommer fortsätta att lägga stora summor på arbetet med GDPR och bör prioritera sitt fortsatta arbete för att få ut det mesta av de resurser som läggs ner. Vi ger vår syn på vad som bör ligga i fokus.